Újfehértói GYKSZNK Kft.

Szt. kezelési szabályzat
Elérhetőségeink:
4244 Újfehertó, Vadas-tag 2. Telefon: (42) 590-007,
Telefax: (42) 291-359
E-mail: info@ujfehertokutato.hu
Szt. kezelési szabályzat 
 

 

Az Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató és
Szaktanácsadó Kht. Szellemitulajdon - Kezelési Szabályzata

I. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy az Újfehértói GyKSz Kht-ban (továbbiakban: Kht.) létrejött szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védelme, hasznosítása, kezelése megfelelő keretek között folyjon, hozzájáruljon az innovációs kultúra fejlődéséhez. Különösen fontos, hogy

- elősegítse a Kht. kutatói által létrehozott szellemi alkotások értékelését és nyilvántartását;
- meghatározza a különböző, szellemi alkotásokat érintő szerződések feltételeit, legfontosabb szempontjait;
- biztosítsa a potenciális jogok leghatékonyabb megszerzését, jogi oltalomban részesítését;
- meghatározza a szellemi tulajdon átruházásának, hasznosítás engedélyezésének, részesedés kezelésének elveit;
- meghatározza, hogy a kutatók a hasznosításból származó díjakból és bevételekből hogyan részesedjenek.

II. A szabályzat hatálya
1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kht-val munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb, valamint polgári jogi jogviszonyban álló, a Kht. intézményi keretein belül, illetve más szervezetekkel folyó tudományos kutatásban résztvevő személyekre.

2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: valamennyi, a szabályzat hatálya alá tartozó személy által folytatott tevékenység során létrehozott szellemi alkotásra, amelyre iparvédelmi oltalom szerezhető, valamennyi szerzői műre, amely szerzői jogi védelem alatt áll és valamennyi know-how-ra amelyek tekintetében a szolgálati vagy az alkalmazotti jelleg megállapítható és ezekhez kapcsolódó védjegyekre és árujelzőkre;

- minden olyan szellemi alkotásra, amelyet a Kht. és harmadik személy között létrejött megállapodás és szabályzat hatálya alá rendel,
- mindazon szellemi alkotások, amelyekhez fűződő jogoknak már a szabályzat hatálybalépésekor is a Kht. a jogosultja, feltéve, ha a szóban forgó szellemi alkotások jogosultja a szabályzat hatálya alá rendeléshez hozzájárult.

III. A szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogok
1. A Kht. keretei között folyó kutatómunka eredményeként létrejövő szellemi alkotáshoz fűződő valamennyi jog - jogszabály vagy szerződés ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a Kht-t illeti meg.

2. A harmadik személlyel közösen folytatandó kutatási tevékenység megkezdése előtt írásban rögzítésre kerülnek konzorciumi szerződés formájában az együttműködés feltételei, amelyben a létrejött szellemi alkotáshoz fűződő jogok sorsáról is rendelkezni kell.

IV. Eljárás az olyan szellemi alkotások tekintetében, amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhető
1. Ezen eljárási rend hatálya alá tartoznak azok a szellemi alkotások, amelyek alkalmasak arra, hogy iparjogvédelmi oltalom tárgyát képezzék - ideértve azokat az alkotásokat is, amelyeknek titokban tartása célszerű a megfelelő oltalom megszerzése helyett, tekintettel a hasznosítási célokra és lehetőségekre-, valamint a know-how, továbbá az ezekhez kapcsolódó védjegyek és egyéb árujelzők.

2. A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban a társaság ügyvezetőjével megismertetni.

3. A szabályzat hatálya alá nem tartozó szellemi alkotás is felajánlható a Kht-nak függetlenül attól, hogy az jogi oltalom alatt áll-e vagy sem. Ebben az esetben a kutatóhely vezetője dönt a neki felajánlott szellemi alkotás elfogadásáról vagy elutasításáról.

4. A kutató részéről történő ismertetést követően a kutatóhely vezetője 30 napon belül dönt a szellemi alkotás elfogadásáról. A döntést a Kht. vezetője írásban közli a szellemi alkotás tulajdonosával.

5. Amennyiben a Kht. a jogok megszerzése mellett dönt, és a szellemi alkotás jellege ezt megkívánja (találmány, növényfajta, használati minta, illetve ezekhez kapcsolódó, védjegyoltalomban részesíthető megjelölés), a Kht. köteles ésszerű időn belül a szükséges lépéseket megtenni, továbbá az általában elvárható gondossággal eljárni a jogi oltalom megszerzése érdekében.

6. A szellemi alkotás értékelésére, illetve a szükséges oltalmak megszerzésére irányuló intézkedések megtételét követően vagy azokkal párhuzamosan a Kht. és az érintett kutatók kötelesek együttműködni, és minden tőlük telhetőt megtenni a szellemi alkotás hasznosítása érdekében.

7. A Kht. az összes körülmény mérlegelésével esetileg dönt a hasznosításról, így különösen a szellemi tulajdon hasznosító vállalkozásba történő apportálásáról, a hasznosítás más részére történő engedélyezéséről, illetve a szellemi tulajdonból eredő vagyoni jogok átruházásáról.

8. Amennyiben a Kht. a szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogairól az eljárásnak bármely szakaszában lemond, úgy a kutatót mindezen jogok ingyenesen megilletik azzal, hogy az esetleges bármely további hasznosítás nyereségéből a Kht. igényt tarthat a lemondás időpontjáig keletkezett készkiadásainak mértékéig terjedő részre, illetve az árbevétel esetileg meghatározott százalékára.

V. A szerzői művekre vonatkozó eljárás
1. A szerzői művek tekintetében az iparjogvédelmi alkotásokra a IV. pontban meghatározott eljárásrendet az e pont szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A kutatók a munkájuk során létrehozott szellemi alkotásaikat kötelesek haladéktalanul írásban a Kht. ügyvezetőjével megismertetni.

3. A Kht. a szabályzat hatálya alá tartozó művek esetében a mű átadásával szerzi meg a szerzői vagyoni jogokat. A szerző részéről történő ismertetést követően a Kht. 30 napon belül dönt arról, hogy maga kíván-e gondoskodni a hasznosításról, vagy pedig az átadással megszerzett jogokat a kutatóra visszaruházza, amelynek következtében a szerző szabadon rendelkezhet a szellemi alkotással.

4. Amennyiben a mű megalkotása a kutatónak szerződésben rögzített kötelezettsége, a Kht. a mű átadását követően annak elfogadásáról nyilatkozni köteles, illetve a művet kijavításra visszaadhatja.

VI. A szellemi vagyon nyilvántartása
A Kht. - összhangban a számviteli jogszabályokkal - megfelelő formában és részletezettséggel gondoskodik a szellemi alkotások nyilvántartásáról, melyet a társaság számviteli szabályzata tartalmaz.

VII. A hasznosításból befolyó díjak megosztása, a kutatók motiválása
1. A fajtahasználati díj elszámolására a 88/1997. FM rendelete értelmében az állomás fajtajogosultsága alá tartozó fajtákra vonatkozik. A fajtahasználati díj beszedését az Újfehértói GyKSz Kht. megbízásából az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Kht. végzi, kivéve a köszméte fajtákat, melyek fajtahasználati díja közvetlenül Újfehértóra folyik be. A fajtahasználati díjak elszámolása csak az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató Fejlesztő Kht. elszámolását követően történhet meg. A befolyt fajtahasználati díjakból kifizethető: A nemesítő és honosító részére a fajtahasználati díj 12 %-a, A fajtafenntartásért felelős(ök) részére a fajtahasználati díj 12 %-a. A fajtafenntartó közreműködők részére a fajtahasználati díjból 30 %-os alap kerül leképzésre, melynek felosztása a fajtafenntartásért felelős személy javaslata figyelembevételével az ügyvezető igazgató hatásköre.

2. A hasznosításból származó bevétel a) szellemi alkotások tekintetében, amelyekre iparjogvédelmi oltalom szerezhető, a nettó bevétel 30 %-a, b) szerzői művek esetében a nettó bevétel 20 %-a. c) olyan védjegyek (árujelzők) esetében, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az a) és b) pontokban meghatározott szellemi alkotáshoz, a nettó bevétel 50 %-a a kutatót illeti meg.

VIII. A szabályzat megsértése
1. Amennyiben a szabályzat hatálya alá tartozó kutató a szabályzat tárgyát képező bármely szellemi alkotást a szabályzatban meghatározott módon nem jelenti be, illetve a kutatóhely javára nem ajánlja fel, vagy a szabályzat rendelkezéseit egyébként megszegi, úgy a Kht. a kutató ellen fegyelmi eljárást indít.

2. Amennyiben a kutató a szabályzat szerinti eljárás során a Kht. nevében eljáró bármely szerv vagy személy döntését sérelmesnek tartja, 30 napon belül a Kht. ügyvezetőjétől kérheti annak felülvizsgálatát. Ezen túlmenően a szabályzattal, valamint annak végrehajtásával kapcsolatos jogviták tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

IX. A szabályzat elfogadása és hatálybalépése
1. A szabályzatot a Kht. legfőbb szerve (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) hagyta jóvá 2006. január 1-i visszamenőleges hatállyal.

2. A felelős személyek a szabályzat elfogadását követő 30 napon belül kötelesek gondoskodni a kinevezési okmányok, munkaszerződések, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létrehozó szerződések olyan módosításáról, hogy azok megfelelően biztosítsák a szabályzat hatályának az adott jogviszonyra történő kiterjedését.

Újfehértó, 2006. június 12.

Dr. Inántsy Ferenc ügyvezető igazgató

   
   
 
   Home    Történet   Kutatás-fejlesztés   Szaktanácsadás   Pályázataink  Kutatónap   Oktatás   Integrált gyümölcstermesztés  
   Munkatársaink    Szt. kezelési szabályzat   Gazdasági beszámoló   Hasznos oldalak    Webes levelezés   Közérdekű információk   Kapcsolat
2006 Copyright Information or Info@ujfehertokutato.hu